Υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους

Λογοθεραπεία Για Παιδιά

Διαβάστε περισσότερα..
Ο παθολόγος λόγου ή ομιλίας ή ο λογοθεραπευτής ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και είναι εκπαιδευμένος να διαγνώσκει και να θεραπεύει παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές στο Λόγο και την Ομιλία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος είναι η απόκτηση πτυχίου στο επίπεδο Μaster ή του Διδακτορικού καθώς και η αναγνώριση των ικανοτήτων του ειδικού από τον Αμερικάνικο Σύλλογο ΑSHA (American Speech and Hearing Association). Στην Ελλάδα οι λογοθεραπευτές είναι απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ.

Tι υπηρεσίες προσφέρει ένας Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας ή ένας λογοθεραπευτής;

Η προσφορά τους εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση της προφορικής επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:

1.Παιδιά πρoσχολικής ή σχολικής ηλικίας με διαταραχές στην άρθρωση (πχ αντικατάσταση διαφόρων ήχων: «θούπα» αντί για «σούπα», «φάλασσα»αντί για «θάλασσα», «γούχα» αντί για «ρούχα»…) ούτως ώστε να μάθουν τη σωστή εκφορά διαφόρων φωνημάτων (γραμμάτων).
2.Άτομα με τραυλισμό ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
3.Παιδιά με διαταραχές στο λόγο τους (ανωριμότητα στην ανάπτυξη ή αργή εξέλιξη στην ανάπτυξη του λόγου τους) ώστε να αναπτύξουν την προφορική τους έκφραση (σύνταξη, σωστή χρήση καταλήξεων…)
4.Βαρήκοα άτομα ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προφορική τους επικοινωνία είτε με τη χρήση ακουστικών, είτε με τη χρήση κοχλιακού εμφυτεύματος.
5.Παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στην πραγματολογική χρήση του Λόγου ΔΑΔ, Asperger. ( π.χ. δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία επικοινωνίας)
6. Παιδιά με ύπαρξη συνδρόμου ή νευρολογικών διαταραχών.
7.Παιδιά με δυκολία στην κατανόηση και χρήση του λεξιλογίου.
9.'Ατομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ιδιαίτερα ψιλή φωνή, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
10.Παιδιά με διαταραχή της σίτισης.
11.Συμβουλευτική σε ένα ευρύ πλαίσιο για την πρόληψη των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.
12.Σχεδιασμός και συμμετοχή σε έρευνες που θα ανοίξουν νέα προοπτικές για την αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.

.

Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα..

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένας τύπος παρέμβασης, ειδικά σχεδιασμένος για τις ανάγκες και τις ελλείψεις του παιδιού. Οι ειδικοί θεραπευτές που υλοποιούν ένα ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί το παιδί, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινούργιων δεξιοτήτων αλλά και για την βελτίωση των ήδη ανεπτυγμένων.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Ένα ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με:

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές μέρος του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος είναι και η εκπαίδευση των γονέων, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί στην καθημερινότητα του, έξω από τον θεραπευτικό χώρο.

Πρόγραμμα Συνοδού για την ομαλή ένταξη στη σχολική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα..

Α. Ένταξη του βαρήκοου παιδιού σε σχολείο με παράλληλη ενίσχυση ή συνοδό και συνεργασία με τους δασκάλους (όταν το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με επάρκεια στον προφορικό του λόγο).

Ο Ειδικός θεραπευτής της ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» θα μεταδώσει στο παιδί τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ήχων που παράγει με το στόμα και την κωδικοποίηση τους σε γράμματα. Θα του μάθει να διαβάζει και να γράφει και θα χρησιμοποιήσει ενισχυτική αγωγή, παράλληλα με την παρακολούθηση της σχολικής τάξης. Επίσης θα έρθει σε επικοινωνία με τον δάσκαλο της τάξης και θα του προτείνει μεθόδους επικοινωνίας και ενίσχυσης του συγκεκριμένου μαθητή. Ακόμη μπορεί ως συνοδός μετά από συνεννόηση με τους γονείς και το δάσκαλο να παρακολουθήσει τη σχολική πορεία του μαθητή και να προτείνει επί τόπου εκπαιδευτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση του μαθητή.

Β. Ένταξη των παιδιών με ΔΑΔ ή σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες ή δυσκολία στην συμπεριφορά, στα σχολεία.

Η ένταξη παιδιού με ΔΑΔ ή άλλη δυσκολία σε γενικό σχολείο πραγματοποιείται με συνοδεία ειδικού θεραπευτή.

Στόχος η βελτίωση της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής του παιδιού με ΔΑΔ με συνομήλικους, η βέλτιστη επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή του στην μαθησιακή διαδικασία.

Για την επίτευξη του προγράμματος ένταξης χρειάζεται να ικανοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • αυτοέλεγχος συμπεριφοράς
  • έκφραση αναγκών με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
  • ακολουθία κανόνων παιχνιδιού
  • εκτέλεση ατομικών και ομαδικών οδηγιών της δασκάλας
  • μάθηση μέσω παρατήρησης
  • λήψη πρωτοβουλιών κοινωνικής συναλλαγής

Αξιολόγηση ατόμων με διαταραχές στον λόγο, στην μάθηση, στην συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα..
Αξιολογηση ατόμων με διαταραχές στον λόγο, στην μάθηση, στην συμπεριφορά.


Η διάγνωση αποτελεί το πρωταρχικό και σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια του ειδικού θεραπευτή, ώστε να προχωρήσει έγκαιρα και αποδοτικά στην επίλυση του κάθε προβλήματος. Στο χώρο μας χορηγούνται τα εξής ψυχομετρικά εργαλεία:

·WISC III

·ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-IV

·Αθηνά test

·BOEHM

·PLS-3

·BOSTON APHASIA

·ALPHA TEST

·ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΦΑ

16PF

PALIN PCI

CAROLINA CURRICULUM ASSESSMENT

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων

Διαβάστε περισσότερα..

Χρήση του πιστοποιημένου τέστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ένας έφηβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία.

Η επιλογή αυτή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη, εκτός από χαρακτηριστικά της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στη οποία σχεδιάζει να ζήσει μελλοντικά ο έφηβος, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και παραμέτρους της προσωπικότητας του εφήβου όπως π.χ. τα ταλέντα του, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, τις αξίες του κλπ.

Έτσι, εκτός από την προσωπική αναζήτηση και την καθοδήγηση της οικογένειας για μία τόσο σημαντική απόφαση, η διεπιστημονική μας ομάδα προτείνει και τη σταθμισμένη αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η τελικές απαντήσεις να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και συσχετίσεις προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 16PF (16 personality factors - 16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας) και είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο επιστημονικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που ανέπτυξε πριν μισό περίπου αιώνα ο Dr. Raymond Cattell. Το 16 PF® αποτελεί παγκόσμιο μέτρο αναφοράς (International Standard) καθότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζόμενων.

Οι ψυχολόγοι του "ΕΥΛΟΓΟΝ" χρησιμοποιούν τη 5η έκδοσή του, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη. Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Εμπεριέχει 185 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η βαθμολόγηση στις 16 κλίμακες καθώς και συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μία εισαγωγική συνεδρία λήψης ιστορικού (με τον έφηβο και τους γονείς) και μία συνεδρία για την απόδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον έφηβο σε δικό του χρόνο και επιστρέφεται στον σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης. Όλες οι συνεδρίες γίνονται μέσω skype, σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης της "Θεραπεία=Ελπίδα" είναι σύντομοι (τα ραντεβού εξυπηρετούνται το αργότερο σε μία βδομάδα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους γονείς μία αναλυτικότατη έκθεση με τα ευρήματα του τεστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Εργοθεραπεία Για Παιδιά

Διαβάστε περισσότερα..

Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών ή ψυχιατρικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.

Εργοθεραπεία είναι η χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων και ειδικών τεχνικών παρεμβάσεων που σκοπό έχουν αφενός την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου και αφετέρου την προώθηση του ατόμου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας, που αντιστοιχεί φυσικά στην ηλικία του και το περιβάλλον του. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της λήψης ιστορικού, της συνέντευξης , της κλινικής παρατήρησης καθώς και εξειδικευμένων σταθμισμένων δοκιμασιών.

Με τον όρο «δημιουργική δραστηριότητα» εννοούμε κάθε δραστηριότητα που αφού αναλυθεί, δίνει στον θεραπευτή αλλά και στο παιδί στόχους που μπορούν να κατορθώσουν για την καλυτέρευση της όποιας δυσκολίας, πχ: το να φτιάξουμε ένα ανθρωπάκι από χρωματιστή πλαστελίνη, μπορεί να βοηθάει ένα παιδί να βελτιώσει τη λεπτή του κινητικότητα και τους χειρισμούς δακτύλων του, την αισθητηριακή του ολοκλήρωση, το να μάθει τα χρώματα, τη σωματογνωσία, το να αυξήσει την συγκέντρωσή του, να μάθει να λύνει προβλήματα και να ακολουθεί οδηγίες και να βελτιώσει το αίσθημα αυτοεκτίμησης του πετυχαίνοντας την ολοκλήρωση μιας ευχάριστης για το παιδί δραστηριότητας.

Οι υπηρεσίες της Εργοθεραπείας περιλαμβάνουν αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, εκπαίδευση ή συμβουλευτική με το παιδί, την οικογένειά του και το περιβάλλον του.

Ο εργοθεραπευτής συνήθως οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης για τις ακόλουθες συνθήκες που μπορούν να εμφανίζονται σε παιδιά:

1. Υπερκινητικότητα – ελλειμματική προσοχή

2. Αναπτυξιακές διαταραχές

3. Αυτισμός ΔΑΔ

4. Νευρομυικές διαταραχές

5. Μαθησιακές διαταραχές

6. Ψυχοκινητική ανωριμότητα

7. Αυτοϋπηρέτηση

8. Διαταραχές σίτισης

9. Διαταραχές λεπτής κίνησης

10.Διαταραχές οπτικοκινητικού συντονισμού

Πίνακας Ηλικιών Εργοθεραπείας

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα..

Πρώιμη παρέμβαση συνήθως ξεκινά από τη βρεφική ηλικία του παιδιού με ΔΑΔ ή άλλη σημαντική δυσκολία στην επικοινωνία από ειδικό προσωπικό (ψυχολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς).

Ποίοι είναι οι στόχοι της Πρώιμης παρέμβασης.

Διδασκαλία δεξιοτήτων αυτουπηρέτησης

Διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων

Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων

Διδασκαλία σχολικών δεξιοτήτων

Αύξηση κινήτρων

Βελτίωση βλεμματικής επαφής

Ενίσχυση επιθυμητών συμπεριφορών

Διόρθωση μη επιθυμητών συμπεριφορών

Επικοινωνία μέσω φωτογραφικού συστήματος ( Picture Exchange Communication System)

Οι θεραπευτές που συμμετέχουν στην διεπιστημονική ομάδα του «ΕΥΛΟΓΟΝ» έχουν εκπαιδευτεί στο σύστημα PECS και το χρησιμοποιούν σε κάθε περιστατικό που κρίνεται απαραίτητο. Πρόκειται για ένα σύστημα εναλλακτικής επικοινωνία κατά το οποίο χρησιμοποιούν εικόνες και δημιουργούν προτάσεις με πολλαπλές επιλογές.

Συμβουλευτική για οικογένειες και παιδιά

Διαβάστε περισσότερα..

Η οικογένεια δεν είναι κάτι στατικό. Στην πραγματικότητα είναι ένα δυναμικό σύστημα μέσα στο οποίο τα μέλη αλληλεπιδρούν και έτσι διαμορφώνουν στις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις τους ανάλογα με το περιβάλλον. Έτσι, όταν υπάρχουν δυσκολίες για ένα μέλος της οικογένειας, αυτό δεν μπορεί παρά να αφορά ολόκληρη την οικογένεια.

Η συμβουλευτική γονέων και παιδιών είναι μια εμπιστευτική διαδικασία κατά την οποία καλούμαστε να εκφράσουμε, να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε καλύτερα και να διαχειριστούμε συγκεκριμένες δυσκολίες και συμπεριφορές. Οι σύμβουλοι-ψυχολόγοι της διεπιστημονικής μας ομάδας, άρτια καταρτισμένοι, χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους για να διευκολύνουν την εποικοδομητική αυτή διαδικασία με τελικό στόχο την καλύτερη λειτουργία του κάθε μέλους και συνολικά όλης της οικογένειας.

Η συμβουλευτική μπορεί να υλοποιηθεί μόνο για τους γονείς ή σε συνδυασμό με το παιδί, σε ξεχωριστές συνεδρίες, για να διαφυλάσσονται οι αρχές απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Πρόγραμμα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα..

Τα ειδικά μαθησιακά προγράμματα είναι προγράμματα παρέμβασης για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και μειωμένη σχολική απόδοση. Η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία, η δυσγραφία αλλά και οι δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων είναι μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες κρίνεται απαραίτητο να γίνει κάποια παρέμβαση προκειμένου το παιδί να βοηθηθεί και να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σχολικής του ύλης.

Ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία και αποτελείται από παρεμβάσεις που προωθούν την ανάπτυξη εννοιών, την κατανόηση ποσοτήτων, την προμαθηματική σκέψη και γενικά την προετοιμασία για την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας οι παρεμβάσεις προσανατολίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μνήμης και μαθηματικής σκέψης αλλά και στην εκμάθηση ειδικών τεχνικών που θα διευκολύνουν τη μελέτη της σχολικής ύλης.

Πρόγραμμα οργάνωσης συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα..

Τα προγράμματα θεραπείας-οργάνωσης συμπεριφοράς είναι παρεμβάσεις που ακολουθούν συμπεριφοριστικές τεχνικές και έχουν σαν στόχο τη μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας και της δυσλειτουργικότητας μέσω της τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Η οργάνωση συμπεριφοράς υλοποιείται σε πολλές περιπτώσεις παιδιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα παιδί με ΔΕΠΥ, προκειμένου να το βοηθήσει να κατανοήσει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης του εαυτού και του χώρου μας, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου του. Ένα πρόγραμμα οργάνωσης συμπεριφοράς μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού να διαχειριστεί τις κοινωνικές του συναλλαγές, εφόσον αυτή η δυσκολία βρίσκεται στην καρδιά της διαταραχής του.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, τις δυνατότητες αλλά και τους στόχους του κάθε παιδιού.